Dokument

Verifiera inhämtar dokument från följande myndigheter.

Allmänna domstolar

Till de allmänna domstolarna i Sverige räknas tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen. Domstolarnas huvudsakliga uppgift är att lösa tvister mellan personer samt att pröva åtal. Målen i domstolarna indelas i

Tvistemål

Många tvister har en förmögenhetsrättslig karaktär och kan handla om exempelvis krav på pengar, tolkning av ett avtal eller något annat ekonomiskt åtagande. En annan stor grupp av tvistemål är familjerättsliga tvistemål till exempel mål om skilsmässa eller mål om barns boende, umgänge och underhåll. Databasen innehåller domar och beslut samt dagboksblad i nu angivna mål.

Brottmål

Domstolarna handlägger och dömer också i brottmål. Det kan till exempel handla om våldsbrott, tillgreppsbrott, narkotikabrott, skattebrott eller trafikbrott. När det förekommer misstanke om brott är det polisens uppgift att utreda misstanken genom en så kallad förundersökning. Ansvarig för förundersökningen är polis eller åklagare, som också tar ställning i frågan om målet ska föras vidare till domstol. Målet förs vidare genom att åklagaren väcker åtal i tingsrätten och ett brottmål registreras. Databasen innehåller domar och beslut samt dagboksblad i nu angivna mål.

Ärenden

Utöver tvistemål och brottmål beslutar tingsrätten i ärenden som till exempel rör adoption, konkurs, förvaltare och god man. Databasen innehåller domar och beslut samt dagboksblad i nu angivna mål.

Hyresnämnden

Hyresnämnden är en domstolsliknande nämnd i Sverige som har till uppgift att medla i hyrestvister samt att pröva vissa tvister mellan hyresgäst och hyresvärd. Nämnden kan även vara skiljenämnd i hyrestvister. Vissa av nämndens beslut kan överklagas till Svea Hovrätt. Databasen innehåller domar och beslut i nu angivna mål. Databasen innehåller dagboksblad i nu angivna mål och domar respektive beslut inhämtas på begäran från användaren.

Förvaltningsdomstolar

Till förvaltningsdomstolarna i Sverige räknas förvaltningsrätterna, kammarrätterna och högsta förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolarna prövar frågor där myndigheter utövat sin makt som påverkat eller rört enskilda vare sig det rör fysiska eller juridiska personer. Förvaltningsrätten handlägger därför en stor mängd vitt skilda typer av mål

 • Skattemål, d.v.s. mål rörande beslut fattade av Skatteverket.
 • Mål enligt socialtjänstlagen, d.v.s. mål rörande beslut fattade av socialnämnden hos en kommun.
 • Socialförsäkringsmål, d.v.s. mål avseende tvister med Försäkringskassan i ärenden som rör t.ex. arbetsskadeersättning, föräldrapenning eller olika stöd till handikappade.
 • LVU-mål (mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga), d.v.s. mål som t.ex. handlar om huruvida minderåriga med tvång skall vårdas utanför sitt eget hem.
 • LVM-mål (mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall), d.v.s. mål som handlar om tvångsvård för missbrukare.
 • Psykiatrimål, d.v.s. mål som handlar om frågor som rör psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.
 • Laglighetsprövning enligt kommunallagen, d.v.s. mål rörande prövning av ett kommun- eller landstingsbeslut.
 • Utlännings- och medborgarskapsmål, d.v.s. mål rörande Migrationsverkets beslut om exempelvis utvisning eller avvisning samt avslag på ansökan om svenskt medborgarskap.
 • Övriga mål, d.v.s. mål som kan handla om körkortsingripanden, tillstånd att servera alkohol eller frågor som berörs i djurskyddslagen. Mål med EG-rättslig anknytning, till exempel mål om offentlig upphandling eller stöd inom jordbruket, behandlas också av förvaltningsrätten.

Mål med EG-rättslig anknytning, till exempel mål om offentlig upphandling eller stöd inom jordbruket, behandlas också av förvaltningsrätten.

Mål med EG-rättslig anknytning, till exempel mål om offentlig upphandling eller stöd inom jordbruket, behandlas också av förvaltningsrätten.

Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten är statlig förvaltningsmyndighet med uppgift att bidra till att personer som begår brott ställs till ansvar för handlingarna. Åklagarmyndigheten ansvarar för åklagarverksamheten i Sverige tillsammans med åklagarverksamheten vid Ekobrottsmyndigheten.

Åklagarmyndigheten hanterar följande mål

 • Åtal
 • Strafförelägganden
 • Åtalsunderlåtelser
 • Besöksförbud

Databasen innehåller myndighetens avgöranden i nu angivna mål.