Integritetspolicy

1. INTRODUKTION

I denna integritetspolicy beskrivs Verifieras hantering av personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy är inte uttömmande men innehåller viktiga principer för Verifieras hantering av personuppgifter för att säkra individers integritet vid hantering av personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy kan när som helst ändras för att den ska vara i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).

2. GODKÄNNANDE AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

När du använder våra tjänster, accepterar du dessa villkor för insamling, användning och delning av dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

3. VERIFIERAS HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

3.2 Personuppgifter Verifiera samlar in

3.2.1 Personuppgifter som du tillhandahåller Verifiera

Registrering

Du tillhandahåller oss uppgifter för att skapa ett konto hos oss.

När du skapar en användarprofil på Verifiera, uppger du ett antal personuppgifter om dig, såsom namn, e-postadress och lösenord.

Din profil

Med Verifieras tjänst har du möjlighet att anteckna och markera i materialet som Verifiera tillhandahåller. Använder du denna möjlighet kommer sådana anteckningar/markeringar m.m. att kopplas ihop med din profil.

3.3 Personuppgifter som din arbetsgivare tillhandahåller Verifiera

I samband med att din arbetsgivare köper Verifieras tjänst åt dig för att du ska använda tjänsten i ditt arbete, kan vi behandla personuppgifter om dig.

En arbetsgivare (eller annan fysisk eller juridisk person som köper tjänster för ditt bruk) kan tillhandahålla oss personuppgifter om dig som medarbetare eller underleverantörer som använder dessa tjänster. Vi kan därmed ta del av information om bl.a. ditt arbetsområde, din titel och den IP-adress som du förväntas använda tjänsten ifrån.

3.3.1 Användning av Verifieras tjänst

Vi loggar dina besök och din användning av våra tjänster.

Vi loggar användardata när du besöker vår hemsida eller på annat sätt använder vår tjänst, t.ex. när du läser eller klickar på ett dokument eller genomför en sökning. Vi använder inloggning, cookies, enhetsinformation och IP-adresser för att identifiera dig och logga ditt användande av våra tjänster.

3.3.2 Din lokala enhet t.ex. dator

Vi tar emot information från din enhet och nätverk.

När du besöker eller lämnar våra tjänster (inklusive våra plugins eller cookies eller liknande teknik på andra webbplatser), får vi information om webbadressen på både webbplatsen du kom ifrån och webbplatsen du fortsätter till. Vi får också uppgifter om din IP-adress, proxyserver, operativsystem, webbrowser samt tillägg, enhetens ID och funktioner och/eller internetleverantör.

3.3.3 Utveckling av Verifieras tjänst

Verifiera strävar alltid efter att utveckla och förbättra sin tjänst. I samband med det kan personuppgifter samlas in eller ändamålen för vilket personuppgifterna inhämtats förändras. Vi kommer då att meddela dig samt, om det är relevant, uppdatera denna integritetspolicy.

3.4 Hur Verifiera behandlar personuppgifter

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla, stödja, anpassa och utveckla våra tjänster.

Hur vi använder dina personuppgifter beror på hur du använder Verifieras tjänst. Vi kan komma att använda uppgifter om dig för att tillhandahålla, underhålla och anpassa våra tjänster samt tillgängliggöra dem på ett sätt som är relevant och användbart för dig.

3.4.1 Verifieras tjänst

Vi använder dina personuppgifter huvudsakligen för att du ska få tillgång till Verifieras tjänst, bekräfta din identitet och för att skräddarsy tjänsten.

Vi använder också dina personuppgifter för att kommunicera med dig, främst via e-post avseende vår tjänst och din användning av den eller för att förmedla information, uppdateringar, förändrad användning av tjänsten eller på annat relevant sätt. Det står dig fritt att välja vilken kommunikation du vill ha med oss.

3.4.2 Marknadsföring

Vi marknadsför våra tjänster till dig och andra. Vi använder bland annat personuppgifter om användare för att skicka inbjudningar och kommunicera kring våra tjänster, i syfte att främja dem. Information om Verifieras tjänst skickas till dig när det är relevant för din användning av våra tjänster.

3.4.3 Utveckling av tjänster och research

Vi utvecklar löpande vår tjänst och genomför med anledning av det undersökningar. Vi kan därför komma att be dig svara på frågor angående din användning av vår tjänst. Du är inte skyldig att svara på detta men vi uppskattar alla svar vi får. Vill du inte att vi ska be dig svara på sådana frågor är du välkommen att kontakta oss.

3.4.4 Kundtjänst

Vi använder de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar kundtjänst. Uppgifterna används primärt för att lösa dina problem av vad slag det än må vara. Vi kan också komma att använda dessa personuppgifter, om det är nödvändigt, för att besvara, utreda och i övrigt hantera eventuella klagomål och fel.

Din kommunikation med Verifieras kundtjänst kan komma att arkiveras för eventuella framtida klagomål från dig eller din arbetsgivare.

3.4.5 Statistik

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att producera aggregerade dataset, där det inte längre är möjligt att identifiera dig. Till exempel kan vi använda dina uppgifter för att generera statistik om våra användare, deras yrke eller bransch, antalet annonsvisningar som levereras eller klickas på, eller för att ta fram en demografisk fördelning av besökare på en av våra webbplatser.

3.4.6 Säkerhet och undersökningar

Vi kan komma att använda dina personuppgifter om det behövs av säkerhetsskäl eller om det är nödvändigt för att t.ex. upptäcka och undersöka eventuella bedrägerier eller överträdelser av avtal eller denna Integritetspolicy samt annan aktivitet som kan skada Verifieras användare och kunder.

3.5 Hur vi delar personuppgifter med tredje part

3.5.1 Verifieras tjänst

Varje persons profil är synlig för dess arbetsgivare då vi ger arbetsgivaren tillgång till information om hur du använder tjänsten, information som har gjorts tillgänglig för ditt arbete och annan relaterad information. Vi visar dock inte dina personliga sökningar, markeringar eller anteckningar som du gjort i materialet.

3.5.2 Tjänsteleverantörer/samarbetspartners

Vi kan komma att använda leverantörer eller andra samarbetspartners för att genomföra exempelvis underhåll av våra system, dataanalyser, revision, betalningar, bedrägeribekämpning, marknadsföring och utveckling. Dessa leverantörer har tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda informationen för något annat ändamål.

3.5.3 Rättsliga förpliktelser

Vi kan bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter när vi är rättsligt förpliktigade att göra detta, eller om det krävs för att skydda dig, din säkerhet och dina rättigheter. Det är därför möjligt för Verifiera att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller annan rättslig process, om det är nödvändigt för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder vid misstanke eller upptäckt av olagliga aktiviteter eller för att hjälpa offentliga myndigheter, uppfylla våra avtal med dig eller skydda Verifieras tjänsts säkerhet och/eller integritet. Vi kommer att informera dig om detta förutsatt att vi inte är förhindrade att göra detta enligt t.ex. lag.

3.5.4 Ägarförändring eller försäljning

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter som del av en försäljning, fusion eller förändring av ägarstrukturen eller förberedelse för en sådan förändring. I händelse av detta kommer dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

3.6 Lagringstider för personuppgifter

3.6.1 Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Kriterierna som används för att fastställa denna period utgörs bl.a. av om Verifiera eller dess samarbetsparters och Du har en pågående relation samt ändamålet med behandlingen av personuppgifterna.

3.6.2 Avslutat konto hos Verifiera

Vi kan komma att behålla vissa personuppgifter efter att konto avslutats hos oss om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (inklusive på myndighets begäran), följa lagar och förordningar, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, upprätthålla säkerhet, förebygga bedrägerier och missbruk, uppfylla våra användaravtal eller enligt din begäran om att vi ska fortsätta kommunicera med dig.

3.7 Dina rättigheter

Du har följande rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter:

* Rätt att bli informerad om hantering av dina personuppgifter

* Rätt till radering eller rättning av dina personuppgifter

* Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter

* Rätt till att vägra behandling av dina personuppgifter

* Rätt till dataportabilitet

Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende vår hantering av dina personuppgifter.

Om vi stödjer vår hantering av personuppgifter på samtycke eller ett berättigat intresse kan du meddela oss om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter.

3.8 Säkerhet

Verifiera har vidtagit lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig eller otillåten behandling, förstörelse eller ändring samt för att tillförsäkra att endast personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt ändamål för vilket de insamlats behandlas.

Vi övervakar regelbundet våra system för att identifiera möjliga sårbarheter och eventuella angrepp.

3.9 Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Personuppgifter som lämnas till Verifiera kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal, skyldigheter som föreligger enligt lag eller författning eller för att tillgodose ett berättigat intresse.

Behandling av dina personuppgifter sker huvudsakligen i syfte att uppfylla ingångna avtal samt för att uppfylla Verifieras berättigade intressen.

Verifiera behandlar personuppgifter som du och/eller din arbetsgivare har tillhandahållet oss i huvudsak för att uppfylla ingångna avtal.

Verifiera behandlar de personuppgifter som genereras genom ditt bruk av vår tjänst med stöd av intresseavvägning som laglig grund. Våra berättigade intressen är behandling för affärssyften, marknadsföring, IT-säkerhet, kommunikation och utveckling.

3.10 Överföring av personuppgifter

Verifieras behandling av personuppgifter sker huvudsakligen i Sverige eller inom EU/EES. Personuppgifter kan dock komma att överföras till och från tredje land (land utanför EU eller EES-området) i de fall det behövs för att Verifiera ska kunna utföra sin verksamhet. Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Verifiera kan komma att lämna ut personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter eller för att tillvarata Verifieras rättsliga intressen.

Verifiera anlitar externa företag för vissa tjänster vilka kan komma att hantera personuppgifter för Verifieras räkning.

3.11 Cookies

Utöver de uppgifter som anges ovan i denna integritetspolicy sparas även cookies på din dator när du använder vår hemsida. Cookies är en liten textfil som sparas på din hårddisk genom din webbläsare på så sätt att viss information sänds till platsen där en cookie sätts (i detta fall av oss). Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator utan de förbättrar och effektiviserar endast din användarupplevelse.

3.11.1 Användning av cookies och pixlar

a) Vi använder cookies på vår webbplats för att samla besökarstatistik och för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vid behov kan vi uppdatera den här informationen från tid till annan. Vi rekommenderar att du besöker denna sida regelbundet för att få den senaste informationen om de cookies vi använder på vår webbplats.

Om du har ett användarkonto hos oss använder vi också cookies för att identifiera dig när du besöker vår hemsida på nytt för att du ska slippa logga in vid varje besök.

En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som placeras på din enhet när du besöker vår webbplats. Om du inte har justerat dina webbläsarinställningar så att webbläsaren inte tillåter cookies kommer cookies att placeras på din enhet så snart du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies, vilken typ av cookie bestäms av den tid cookien lagras på din enhet. De två typerna av cookies är: permanenta cookies och temporära cookies (s.k. sessionscookies). Dessutom skiljer sig cookies från första part (vår domän) mot cookies från tredje part.

Permanenta cookies raderas automatiskt efter ett visst satt utgångsdatum. Hur lång tid det tar innan cookien raderas varierar beroende på vilket syfte cookien har. Du kan ta bort cookies när du vill genom att gå in på säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Temporära cookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen. Dessa cookies skickas sedan mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas så fort du stänger din webbläsare. Temporära cookies sparar ditt så kallade session-id vilket medför att din dator kan bli igenkänd när du återkommer till webbplatsen.

Flash cookies som används på hemsidan sparas inte av din webbläsare men av ditt Flash plug-in. Vi använder oss också av HTML5 objektlagring vilket sparas lokalt på din enhet. Objekten används för att spara nödvändig data oberoende av vilken webbläsare du använder och har inget automatiskt utgångsdatum. Om du inte vill att vi ska behandla Flash cookies måste du installera ett tillägg t.ex. ”Better Privacy” för Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) eller Adobes Flash Killer Cookie för Google Chrome. Du kan förhindra användandet av HTML5 objektlagring genom att ändra inställningarna på din webbläsare till hemligt läge. Vi rekommenderar även att du på regelbunden basis tar bort cookies och rensar din webbläsarhistorik.

Cookies från första part (första-parts-cookies) placeras av webbplatsen som du besöker (t.ex. cookies placerade av vår domän för att vår sida skall gå att använda optimalt).

Cookies från tredje part (tredje-parts-cookies) är cookies som placeras på din dator av en annan domän än den på webbplatsen som du besöker. Om du besöker en webbplats och en cookie från en annan domän än den du besöker placeras på din dator, handlar detta om en tredje-parts-cookie.

Vår webbplats använder tjänster från tredje part som ibland använder sig av cookies (”Tredje-parts-cookies”). Inom ramen för dessa tjänster arbetar vi endast med

pseudonymiserad data; avidentifierad information om dig (dvs. ditt namn eller din e-postadress lagras inte i dessa cookies eller pixlar).

Information från dessa tredje-parts-cookies och pixlar kommer inte att delas med Verifieras samarbetspartners i analys- och statistiksyfte eller användas för att visa reklam från andra bolag.

b) Ditt samtycke:

Genom att ställa in din webbläsare för att acceptera cookies och besöka vår webbplats, ger du ditt samtycke till våra och våra tjänsteleverantörers användning av cookies på denna webbplats.

c) Kan jag återkalla mitt samtycke?

Ja. Om du vill återkalla ditt samtycke måste du ta bort cookies som är lagrade på din enhet i dina webbläsarinställningar. Dessutom, om du vill förhindra att cookies lagras på din enhet, behöver du ändra dina webbläsarinställningar för att inaktivera cookies. Observera dock att om du väljer att inaktivera cookies kanske inte webbplatsen fungerar som den ska eller inte alls.

3.12 Analys av hemsidan

Verifieras webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc (”Google”). Google Analytics använder cookies, dvs textfiler som sparas på din dator och tillåter en analys av ditt användande av hemsidan. Informationen om din användning av hemsidan genom cookien överförs generellt sätt till Googles servar i USA och lagras där

Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra ändringar i din webbläsare. Gör du det finns det dock risk att du inte kan använda alla funktioner i vår online-tjänst. Du kan förhindra att data som inhämtats med en cookie och som relaterar till din användning av tjänsten (inklusive din IP-adress) behandlas av Google. Detta gör du genom att ladda ned och installera ett plug-in (insticksprogram) för din webbläsare som du kan hämta på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vi kan komma att använda Google Analytics för att analysera din användning av vår hemsida och för att kunna förbättra hemsidan. Vi använder den statistik som erhålls från hemsidan för att förbättra våra produkter och göra dem mer intressant för dig som användare. För de exceptionella fall där personuppgifter överförs till USA vill vi upplysa om att Google är med och följer reglerna i EU-US Privacy Shield. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den lagliga grunden för behandlingen av Google Analytics är artikel 6 (1) punkten f GDPR.

Information om tredje part: Google Dublin, Google Ireland LTD, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Villkor för användning:

http://www.google.com/analytics/terms/se.html; översikt av dataskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv, dataskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Hemsidan använder sig även av Google Analytics för att spåra din trafik mellan olika enheter genom ett användar-id.